نشست : روش های نوین فهرست نگاری نسخه های خطی
34 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کتاب ماه کلیات ) مرداد 1390 - شماره 164 (8 صفحه - از 4 تا 11)
تعداد شرکت کننده : 0