مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدصادق
نام خانوادگی:حسینی اشکوری
پست الکترونیک:info@zakhair.net
آدرس وب سایت:http://zakhair.net
نخصص ها:ادبیات عرب ، ادبیات فارسی ، رجال و تراجم