سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع ذخائر اسلامی 
مدیر 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی